6 februari 2024

In de Mededeling 2024/01 hebben we u geïnformeerd dat de Raad van het IBR tijdens de vergadering van 15 december 2023 zijn vorige beslissingen heeft bevestigd inzake de Auditors Annual Cartography: de bedrijfsrevisoren moeten dezelfde informatie aan het IBR overmaken als deze die aan het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (CTR) werd overgemaakt, dit met uitzondering van informatie die specifiek door het College wordt opgevraagd, bijvoorbeeld voor de uitvoering van bepaalde controlewerkzaamheden, zoals deze met betrekking tot managementvennootschappen. 

De Raad van het IBR heeft kennis genomen van de beslissing van het CTR over de verlenging van de aangiftetermijn van de Auditors Annual Cartography tot 20 maart 2024. De Raad van het IBR besliste bijgevolg in de vergadering van 26 januari 2024 eveneens de termijn voor het overmaken van de Auditors Annual Cartography in XML-formaat aan het IBR te verlengen tot 20 maart 2024

Om het aangifteproces zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen volgt hierbij nog enige praktische informatie: 

 • Bedrijfsrevisoren die de status van tijdelijk verhinderd hebben, dienen de aangifte van de Auditors Annual Cartography niet in te vullen.
 • Indien de Auditors Annual Cartogrphy een nulaangifte betreft, dient geen XMLbestand aan het IBR overgemaakt te worden. In dit geval volstaat het om te klikken op de knop “nulaangifte”, die u kunt terugvinden op het portaal van het IBR onder het tabblad “Basisgegevens” binnen de rubriek Auditors Annual Cartography.
 • Het IBR stelt een Excel-tool ter beschikking om uw aangifte van de Auditors Annual Cartography om te zetten in twee Xml-bestanden. Het bestand XMLCSR dient om de gegevens in de FiMiS-applicatie (van het CTR) op te laden en het bestand XML-IBR moet in het IBR-portaal worden opgeladen. Het is aangeraden om steeds de meest recente versie van de Excel-tool te downloaden. Deze wordt gepubliceerd op de website van het IBR op de pagina van de Mededeling 2024-01 onder “Actueel”, samen met een gebruikershandleiding (Opgelet: de handleiding bevat belangrijke stappen waarvan u op voorhand kennis dient te nemen opdat het XML-bestand correct wordt gegenereerd).
 • Om via de Excel-tool een XML-bestand te kunnen aanmaken, dient u te vertrekken van het “Voorbeeld van CTRCSR-Survey in Excel-formaat” dat ter beschikking wordt gesteld door het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren. Deze template kan worden gedownload van de website van het CTR.
 • In deze template wordt vermeld dat u deze niet zal kunnen gebruiken voor het importeren van uw gegevens in de FiMiS-applicatie. De procedure die door het IBR werd uitgewerkt bestaat er echter in dat uw gegevens in dit “Voorbeeld”-bestand worden ingevoerd en vervolgens een XML-bestand kan worden aangemaakt door dit “Voorbeeld”-bestand in de IBR-tool op te laden. Het manueel ingeven van uw gegevens in FiMiS is af te raden, aangezien dit tot gevolg heeft dat u uw gegevens dan opnieuw moet invullen in het “Voorbeeld”-bestand van het CTR teneinde het XML-bestand van het IBR aan te maken.
 • In de Excel-tool van het IBR wordt gevraagd om bijkomende informatie te geven aangaande de codes 3010, 3011 en 3012. Deze codes hebben de volgende betekenis:
  Code 3010 = Andere wettelijke revisorale opdrachten, deze code wordt opgedeeld in:
  • Code 3011 = Andere wettelijke revisorale opdrachten die onderworpen zijn aan IBR-bijdragen (de opdrachten die bij of krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitsluitend aan de bedrijfsrevisor worden toevertrouwd)
  • Code 3012 = Andere wettelijke revisorale opdrachten die niet onderworpen zijn aan IBR-bijdragen.
  Voor deze gegevens dienen er twee kolommen te worden ingevuld: de kolom 010 (facturatie EUR) en de kolom 030 (aantal uren).

Indien u nog vragen heeft over de te volgen procedure, kan u contact met ons opnemen via het e-mailadres cartography@ibr-ire.be

We willen opnieuw benadrukken dat de toegang tot de gegevens die aan het Instituut worden overgemaakt, strikt beperkt wordt tot deze die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten van het IBR. De personeelsleden van het IBR zijn bovendien gehouden de verplichtingen inzake het beroepsgeheim na te leven, bestraft op grond van artikel 458 van het strafwetboek. We verwijzen u voor het overige naar het privacybeleid van het IBR.

Deze mededeling moet samen met Mededeling 2024/01 worden gelezen.

 

Gerelateerd

Mededeling 2024/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – Tool aanmaken XML-bestand voor de aangifte Auditors Annual Cartography in FIMIS en het IBR-portaal

Belangrijke updates in de nieuwe versie van de excel-tool "1.17", 11 maart 2024

Mededeling 2023/03: Auditors Annual Cartography - Berekening van de veranderlijke bijdrage

Mededeling 2021/24: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR