3 februari 2016

Het decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen bracht volgende wijzigingen aan het Rekendecreet:
  • Een bijwerking van de lijst met rechtspersonen zoals opgenomen in het Rekendecreet;
  • De uitbreiding van de uitzondering op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de Inspectie van Financiën en de dienst die belast is met de controle van de Vlaamse rechtspersonen; en
  • De oprichting van de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen.
De bijgewerkte lijst van de rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van het Rekendecreet vallen, vindt u als bijlage bij deze omzendbrief.

Deze omzendbrief is opgeheven.

Gerelateerd