23 februari 2021

Update: Kandidaturen kunnen nog worden ingediend tot 31 maart 2021.

De Raad van het IBR is momenteel op zoek naar bedrijfsrevisoren – die niet het statuut van tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor hebben – en die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van de pool van plaatsvervangende juryleden van het bekwaamheidsexamen.

De plaatsvervangende juryleden worden opgeroepen om te zetelen in een jury indien één van de effectieve juryleden niet beschikbaar of afwezig is. Zij worden ook bij voorrang gecontacteerd indien er een plaats vrijkomt als effectief jurylid.

Als jurylid van het bekwaamheidsexamen staat u in voor de verbetering van de schriftelijke proeven van de stagiairs die hun mondeling examen afleggen voor de jury waarvan u deel uitmaakt. Na afloop van het mondeling examen oordeelt u samen met de andere juryleden of de stagiair al dan niet bekwaam is om het beroep van bedrijfsrevisor uit te oefenen. De juryleden beschikken over een modeloplossing voor de verbetering van het schriftelijk bekwaamheidsexamen.

De jury’s van het bekwaamheidsexamen zetelen twee keer per jaar in de maanden juni en december, en dit enkele weken na de organisatie van de schriftelijk proef die gewoonlijk doorgaat op de eerste zaterdag van de maand mei en de eerste zaterdag van de maand november. De Nederlandstalige jury’s zetelen gemiddeld vier dagen op jaarbasis, gespreid over de twee zittijden.  

Voor uw deelname aan de jury van het bekwaamheidsexamen ontvangt u een vergoeding voor de verbetering van het schriftelijk gedeelte evenals een zitpenning per halve dag aanwezigheid.

De wettelijke voorschriften inzake de organisatie van het bekwaamheidsexamen, de samenstelling van de jury en de benoeming van de effectieve en plaatsvervangende juryleden zijn terug te vinden in de artikelen 38 t.e.m. 42 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en zijn eveneens  hieronder als bijlage toegevoegd aan deze mededeling.  

In geval van interesse nodigen wij u uit om uw cv via e-mail (stage@ibr-ire.be) ten laatste op 31 maart 2021 over te maken aan de dienst « Toegang tot het beroep ».

 

BIJLAGE

 

Afdeling 4. — Bekwaamheidsexamen

Art. 38. § 1. Het bekwaamheidsexamen strekt ertoe de bekwaamheid van de stagiair om het beroep van bedrijfsrevisor uit te oefenen, te toetsen.

§ 2. De Stagecommissie laat de stagiairs toe tot het bekwaamheidsexamen wanneer zij :

1° geslaagd zijn voor alle stage-examens bedoeld in artikel 28, §§ 1 en 2;

2° minstens drie jaar stage hebben doorlopen, behoudens in geval van verkorting van de stageduur overeenkomstig artikel 22.

Art. 39. § 1. De bekwaamheid van de kandidaat om het beroep van bedrijfsrevisor uit te oefenen wordt beoordeeld door een jury, samengesteld uit één of meerdere Nederlandstalige, Franstalige dan wel Duitstalige kamers al naargelang de door de kandidaat gekozen landstaal.

§ 2. Elke kamer bestaat uit vijf leden, namelijk :

1° een voorzitter, professor van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van universitair niveau, die één van de vakgebieden opgenomen onder artikel 28, § 1, doceert en die het beroep van bedrijfsrevisor niet uitoefent;

2° drie bedrijfsrevisoren die niet het statuut hebben van “tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor”;

3° één persoon die het beroep van bedrijfsrevisor niet uitoefent, gekozen omwille van zijn bijzondere kennis met het economisch en sociaal leven.

§ 3. De voorzitter en de leden van elke kamer worden voor drie jaar benoemd door de Raad. De Raad duidt tevens plaatsvervangende leden aan. De voorwaarden voor de benoeming opgenomen in paragraaf 2 dienen vervuld te blijven gedurende de looptijd van het mandaat, op straffe van voortijdige beëindiging ervan.

Art. 40. § 1. Het bekwaamheidsexamen omvat een mondelinge en een schriftelijke proef. De inhoud van de schriftelijke proef wordt bepaald door de Stagecommissie. De mondelinge proef omvat een toelichting van de schriftelijke proef, alsmede een ondervraging over de beroepspraktijk, de opdrachten, de verantwoordelijkheden en de plichtenleer van de bedrijfsrevisor.

§ 2. De jury beoordeelt niet alleen de vakkennis van de kandidaat, maar ook zijn inzicht in de behoeften van de gebruikers van revisorale verslagen en zijn geschiktheid ten aanzien van de verantwoordelijkheden van een bedrijfsrevisor in het maatschappelijk verkeer.

Art. 41. § 1. De met redenen omklede beslissing van de jury wordt aan de kandidaat en aan de Stagecommissie meegedeeld. De beslissing van de jury kan een aanbeveling behelzen, gericht aan de Stagecommissie, om de kandidaat bijkomende werkzaamheden op te leggen.

§ 2. De kandidaat kan het bekwaamheidsexamen maximum vijfmaal afleggen binnen een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de Stagecommissie van de toelating van de kandidaat tot het bekwaamheidsexamen. Bij het bereiken van het maximaal aantal toegestane deelnames of het verstrijken van de voormelde termijn, wordt de kandidaat ambtshalve doorgehaald van de lijst van stagiairs.

Art. 42. § 1. Ieder jaar worden minstens twee sessies van het bekwaamheidsexamen ingericht door de Stagecommissie.

§ 2. De Stagecommissie bepaalt de data waarop het bekwaamheidsexamen wordt afgenomen en deelt deze minstens drie maanden op voorhand mee op de website van het Instituut.

§ 3. De inschrijvingen voor het bekwaamheidsexamen gebeuren volgens de praktische modaliteiten en binnen de termijnen opgelegd door de Stagecommissie, welke worden meegedeeld op de website van het Instituut.

§ 4. Inschrijvingen die niet worden uitgevoerd overeenkomstig de praktische modaliteiten en de termijnen opgelegd door de Stagecommissie zijn onontvankelijk.

Gerelateerd

Coronaproof concept voor stage-examens IBR