11 oktober 2022

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

 

Overzicht van maatregelen die het College kan nemen in geval van tekortkomingen bij de beroepsuitoefening

 1. Aandachtspunt: Dit is de minst ernstige maatregel. Het College verwacht geen reactie van de gecontroleerde bedrijfsrevisor. Bij een volgende controle verwacht het College dat dit aandachtspunt niet meer als opmerking in het dossier van de gecontroleerde bedrijfsrevisor zal voorkomen. 
 2. Aanbevelingen: Het College verwacht een reactie van de gecontroleerde bedrijfsrevisor binnen het door het College opgelegde termijn. De bedrijfsrevisor moet aan het College binnen een vastgelegde termijn het detail van de genomen maatregelen en de betrokken bewijsstukken voorleggen. 
  Indien de bedrijfsrevisor niet reageert en afhankelijk van de aard en het aantal van de niet opgevolgde aanbevelingen, kan het College verschillende maatregelen opleggen (hersteltermijn, terechtwijzing, vervroegde controle, enz.)
 3. Hersteltermijn: Het College verwacht een reactie van de gecontroleerde bedrijfsrevisor binnen de door het College opgelegde termijn. De bedrijfsrevisor moet het College binnen een vastgelegde termijn het detail van de genomen maatregelen en de relevante bewijsstukken voorleggen. Het College behoudt zich het recht voor de correcte uitvoering van de tijdens een vervroegde controle genomen maatregelen te beoordelen.
  Indien de bedrijfsrevisor in gebreke blijft, kan het College, na de gecontroleerde bedrijfsrevisor te hebben gehoord of te hebben opgeroepen, zijn standpunt met betrekking tot de vaststellingen bekend maken, een dwangsom opleggen of de bedrijfsrevisor gelasten zich voorlopig te onthouden van iedere beroepsmatige dienstverlening of van een welbepaalde dienstverlening gedurende een bepaalde periode.
 4. Terechtwijzing: Het College kan de bedrijfsrevisor terechtwijzen wanneer de hem ten laste gelegde feiten de oplegging van een hersteltermijn niet verantwoorden. Het College verwacht geen herstelmaatregelen van de bedrijfsrevisor. In het algemeen zijn dit bewezen feiten die niet hersteld kunnen worden.De gecontroleerde bedrijfsrevisor heeft het recht om schriftelijk te worden gehoord vooraleer het College een definitieve beslissing neemt over de verweten feiten.
  Een beroep tot nietigverklaring kan overeenkomstig artikel 14, § 1 van de wetten op de Raad van State binnen 60 dagen bij de Raad van State worden ingesteld.
 5. Doorverwijzing naar de Sanctiecommissie: Geen commentaar.

Overzicht van de maatregelen die het College kan nemen in geval van niet-nakoming van de AWW

Alle bovengenoemde maatregelen kunnen van toepassing zijn. De hersteltermijn wordt echter vervangen door het bevel omdat de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten niet voorziet in een hersteltermijn.

 1. Aandachtspunt: cfr. punt 1 hierboven. 
 2. Aanbevelingen: cfr. punt 2 hierboven
 3. Bevel: (gelijkaardig aan de hersteltermijn). De bedrijfsrevisor moet aan het College aantonen dat hij/zij de tekortkomingen op adequate wijze heeft verholpen door binnen een vastgelegde termijn het detail van de genomen maatregelen evenals de relevante bewijsstukken voor te leggen.
  Voor tekortkomingen die het voorwerp uitmaken van een bevel, behoudt het College zich het recht voor om de correcte uitvoering en toepassing van de betrokken wettelijke en reglementaire bepalingen te evalueren tijdens een nieuwe inspectie.
  Indien de bedrijfsrevisor tot wie een bevel is gericht, bij afloop van de opgelegde termijn nog steeds in gebreke blijft, kan het College, op voorwaarde dat de bedrijfsrevisor zijn of haar middelen heeft kunnen laten gelden, zijn standpunt met betrekking tot de vaststellingen bekendmaken, een dwangsom opleggen of de bedrijfsrevisor gelasten zich voorlopig te onthouden van iedere beroepsmatige dienstverlening of van een welbepaalde dienstverlening gedurende een bepaalde periode.
 4. Terechtwijzing: cfr. punt 4 hierboven
 5. Doorverwijzing naar de Sanctiecommissie: cfr. punt 5 hierboven

Gerelateerd

CTR Jaarverslag 2022: uitdagingen voor 2023

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Jaarverslag 2022 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR