19 april 2012

 

Ter gelegenheid van hun eerste gezamenlijke algemene vergadering van zaterdag 21 april 2012, hebben het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten(IAB) een gezamenlijke persconferentie gehouden met als thema het thema: Bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten beogen dezelfde kwaliteitsdoelstellingen.

 

Michel DE WOLF, Voorzitter IBR, André BERT, Voorzitter IAB, Daniel KROES, Ondervoorzitter IBR, en Benoît VANDERSTICHELEN, Ondervoorzitter IAB, hebben een inventaris opgesteld van de huidige bekommernissen van beide beroepen: 

  • Belastingconsulent: de economische beroepen weigeren oneerlijke mededinging van advocaten;
  • Toepassing van de internationale controlestandaarden door de bedrijfsrevisoren: eerste reacties;
  • Kwaliteitstoetsing van de werkzaamheden van accountants en belastingconsulenten: de ultieme waarborg voor de cliënt;
  • Recente fiscale maatregelen en acties van het IAB (zie bijlage);
  • Bedrijfsrevisoren hervormen hun deontologie ;
  • Bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten ten dienste van de groei en van de eerste minister.
Omtrent het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren werd in de hoedanigheid van beroepsorganisatie met rechtspersoonlijkheid opgericht door de wet van 22 juli 1953 en heeft tot doel te waken over de opleiding en te voorzien in een bestendig korps van deskundigen die bekwaam zijn om de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle waarborgen van bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseer.
Het Instituut waakt over de correcte uitvoering van de krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwde opdrachten. Naast de controleopdrachten die hij in hoofdzaak uitoefent, wordt de bedrijfsrevisor ertoe gebracht om adviesopdrachten uit te oefenen, mits het naleven van de onafhankelijkheidsregels.
 
Kerncijfers. Eind 2011 bedroeg het aantal bedrijfsrevisoren 1 036, het aantal bedrijfsrevisorenkantoren 512 en het aantal stagiairs 419 (ongewijzigde cijfers), waarvan er 39 werden toegelaten tot de eedaflegging. De vrouwelijke vertegenwoordiging van het beroep bedraagt 24 % en de gemiddelde leeftijd 46 jaar (ongewijzigde cijfers). Het beroep realiseerde in 2010 een omzet van 499,6 miljoen EUR  (stijging van 3,6 %). Er werden 24 950 permanente controleopdrachten uitgevoerd in 2011 (ongewijzigd cijfer). De tewerkstelling binnen de bedrijfsrevisorenkantoren bedraagt 3 468 personen in voltijdse equivalenten (cijfers 2010).

Bijlagen:

Omtrent het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

De accountant is de wettige en permanente raadgever van ondernemingen, meer bepaald op het domein van de administratie, de boekhoudkundige organisatie en de fiscaliteit van de ondernemingen. De accountant organiseert de boekhouding, stelt de rekeningen op en verleent advies aan de onderneming over de reële toestand op financieel, economisch en fiscaal vlak. Een accountant verleent talrijke diensten, met een grote sociale reikwijdte aan een onderneming. De belastingconsulent mag advies verlenen bij alle fiscale aangelegenheden, de belastingplichtige bijstaan bij de invulling van fiscale verplichtingen, en de belastingplichtige ook vertegenwoordigen.
Als publiekrechtelijke beroepsorganisatie heeft het Instituut als opdracht toe te zien op de opleiding en de permanente organisatie te verzekeren van een korps van specialisten die bekwaam zijn om de functies van accountant en belastingconsulent uit te oefenen, waarvan het Instituut de organisatie kan controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Het Instituut ziet er eveneens op toe dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.
 
Kerncijfers. Het Instituut telt 6 515 natuurlijke personen, 3 157 vennootschappen (en 2 056 stagiairs) waarvan de grote meerderheid lid is van het Instituut in hoedanigheid van accountant en belastingconsulent. De vrouwelijke vertegenwoordiging binnen het beroep bedraagt 29 %.

Gerelateerd