24 april 2009

Ter gelegenheid van de algemene vergadering van het IBR

Ter gelegenheid van zijn algemene vergadering (24 april 2009), stelt het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) de nieuwigheden met betrekking tot het beroep in het daglicht en de kerncijfers van het jaar 2008. 

1. De oprichting van een auditcomité in de schoot van alle beursgenoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen werd verplicht door de wet van 17 december 2008, die het omzetten van de Richtlijn van 17 mei 2006 afrondt. De Corporate Governance Code (ex-Code Lippens) werd vervolgens geactualiseerd. Deze nieuwe wetgeving en zijn gevolgen voor de commissaris waren het voorwerp van een publicatie van het “Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat” (www.icci.be). “Deze maatregelen versterken de interne controle en verbeteren bijgevolg de kwaliteit van de financiële informatie”, legt Pierre P. Berger, voorzitter van het IBR, uit.

2. Het IBR verheugt zich over de evolutie van voorstellen van hervorming en vereenvoudiging van de Europese Unie op het vlak van boekhouding en vennootschapsrecht en in het bijzonder van het opnieuw aan de orde stellen door meerdere Lidstaten in de schoot van de Raad van Ministers van het voorstel van Richtlijn van de Europese Commissie, die ten doel had de micro-entiteiten te ontheffen van alle boekhoudkundige verplichtingen van de vierde en zevende richtlijn. “Dit had betekend dat 75 % van de Belgische ondernemingen geen jaarrekening meer had moeten opstellen en dat 95 % geen jaarrekening meer had moeten openbaar maken, wat de geloofwaardigheid van de Belgische KMO’s ernstig in het gedrang zou gebracht hebben ten aanzien van hun bankiers, leveranciers, werknemers en klanten”, verklaart Michel De Wolf, Ondervoorzitter van het IBR. Het IBR is van mening dat de vereenvoudiging een vermindering van de kwaliteit van de financiële verslaggeving niet had kunnen rechtvaardigen. Deze maatregel zou een ware stap terug geweest zijn met betrekking tot de wens tot harmonisatie binnen de Europese Unie. Het IBR benadrukt ook dat deze maatregelen voor administratieve vereenvoudiging in tegenspraak waren geweest met de resultaten van de door professor Willekens uitgevoerde studie, die aangetoond heeft dat de externe audit van de jaarrekening door bedrijfsrevisoren een toegevoegde waarde betekent voor de stakeholders en dus voor het openbaar belang.

3. De komende implementatie door België van de “clarified International Standards on Auditing” zal de kwaliteit van de door de bedrijfsrevisoren uitgevoerde opdrachten in de komende jaren nog verbeteren. Momenteel verwacht men dat de internationale controlestandaarden voor de organisaties van openbaar belang zouden ingevoerd worden voor de controle met betrekking tot de boekjaren die van start gaan vanaf 15 december 2009 (boekjaar 2010), en voor de andere entiteiten op een latere datum. Deze op internationaal vlak erkende en toegepaste controlestandaarden bieden beter gedocumenteerde auditverslagen en een harmonisering van de controlemethodes. Hierdoor laten de ISA’s toe om de controleverklaringen en financiële verslaggevingen op wereldvlak te vergelijken. Door het opnemen van een risicoanalyse, maken de ISA’s het mogelijk fraude te voorkomen. Ondernemingen die beschikken over een controleverklaring opgesteld volgens internationaal erkende standaarden, verkrijgen een vlottere toegang tot kredieten, een gemakkelijkere overname ten aanzien van een potentiële overnemer of een uitbreiding van de contacten en activiteiten in het buitenland. 

4. Andere markante feiten 2008. Nieuwe normen inzake de kwaliteitscontrole werden in 2008 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de Minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Dit heeft het mogelijk gemaakt om het aantal kwaliteitscontroles met 55% te verhogen (235).

5. Kerncijfers. Eind 2008 bedroeg het aantal bedrijfsrevisoren 1.039 (stabiel cijfer) en het aantal stagiairs 532 (stijging van 30%), waarvan er 35 werden toegelaten tot de eedaflegging. De vrouwelijke vertegenwoordiging van het beroep bedraagt 21,5% en de gemiddelde leeftijd is 46 jaar (stabiele cijfers). Het beroep realiseerde in 2007 een omzet van 431,8 mio EUR (stijging van 8%). Er werden 17.520 commissarismandaten uitgeoefend in 2007 (daling van 1%). De tewerkstelling binnen de bedrijfsrevisorenkantoren bedraagt 3.119 personen in voltijdse equivalenten (cijfers 2007).

Gerelateerd