5 februari 2016

De artikelen 287,413 en 559 van  het Wetboek  van  vennootschappen bepalen dat,  indien een statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig moet verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet méér dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

Gerelateerd