27 augustus 2014

Bemiddeling(1)bij geschillen in burgerlijke en handelszaken breidt zich uit en het IBR is ervan overtuigd dat de bedrijfsrevisoren, door hun ervaring metbedrijven, bevoorrechte gesprekspartners zijn om bedrijfsleiders of vennoten in staat te stellen het beheer van de bestaande conflicten (van bij de onderhandeling tot in de rechtbank) anders te benaderen en hen in te lichten over de perspectieven die de alternatieve procedures voor geschillenbeslechting kunnen bieden(2).

Daarenboven kunnen het merendeel van de bemiddelingstools zeer nuttig blijken bij het uitoefenen van deze verzoeningsrol door bedrijfsrevisoren die kunnen worden aangesteld in de hoedanigheid van gerechtelijk deskundige in een geschil: er is wel degelijk meer kans op beslechting van een geschil door verzoening.

De functie van bemiddelaar is erkend door de wet van 21 februari 2005, die de bemiddeling ziet als een hulpmiddel voor het oplossen van conflicten en het introduceerde in het Gerechtelijk Wetboek. Deze erkenning houdt een algemene en specifieke opleiding (minimaal 90 uur) in.

(1)Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij een neutrale en onpartijdige derde partij –de bemiddelaar –de onderhandelingen van de strijdende partijen vergemakkelijkt en structureert, om hen te helpen zelf een creatieve oplossing te vinden. De bemiddelaar onderhandelt niet in de plaats van de partijen, hij zorgt ervoor dat de onderhandelingen plaatsvinden.

(2)De Raad is van oordeel dat wanneer de bedrijfsrevisor een revisorale opdracht ineen vennootschap uitoefent (bijvoorbeeld alscommissaris), hij evenwel niet zelf zijn diensten als bemiddelaar mag aanbieden maar wel de naam van een confrater bemiddelaar mag doorgeven.

Ik nodig derhalve alle geïnteresseerde bedrijfsrevisoren uit om de nieuwe pagina op de website van het IBR over bemiddeling te raadplegen of om contact op te nemen met het aanspreekpunt voor bemiddeling binnen het IBR (Stéphanie Quintart, med@ibr-ire.be of 02.509.00.03).

Op de website vindt u meer bepaald de lijst van opleidingsinstanties voor bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie,“nieuws voor bemiddelaars”, alsook de link naar nuttige documenten, waaronder modelclausules die meer bepaald in de opdrachtbrieven kunnen worden opgenomen.

Gerelateerd

Belmed - Platform voor de online buitengerechtelijke beslechting van geschillen

Mededeling 2010/19: Aankondiging : uitnodiging - vorming bemiddeling in burgerlijke en handelszaken