3 juni 2021

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd en werden bepaalde opdrachten, die reeds bestonden onder het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd.

Als bijlage vindt u de technische nota die betrekking heeft op de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen (Art. 13:3, §2 WVV).

De technische nota’s zijn bedoeld om praktische ondersteuning aan de bedrijfsrevisoren te bieden bij de uitoefening van hun opdracht. Zij hebben geen verplichte normatieve draagwijdte maar beogen de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt.

In geen geval wijzigen de technische nota’s de bestaande normen noch worden deze erdoor opgeheven.

Gerelateerd

Wijziging van de groottecriteria van vzw’s en stichtingen

Jean Pierre Vincke, Erebedrijfsrevisor

De staat van activa en passiva

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV