4 mei 2021

Artikel 7:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voert een kennisgevingsplicht in voor personen die rechtstreeks of onrechtstreeks gedematerialiseerde stemrechtverlenende effecten verwerven die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen van naamloze vennootschappen die niet zijn onderworpen aan titel II van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

De volgende vragen rijzen. Quid met de jaarrekening (staat van het kapitaal, waar men verplicht wordt de aandeelhoudersstructuur op te nemen, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen)? Moeten de kennisgevingen in het kader van artikel 7:83 daar worden opgenomen?

 

Gerelateerd

Aanpassing statuten bedrijfsrevisorenvennootschap aan het WVV: tijd tot uiterlijk 1 januari 2024

Aurélia Wiatr, juridisch attaché IBR

VZW en consolidatie van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

'Bestuursorgaan' of 'raad van bestuur': is een verduidelijking nuttig?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor