19 februari 2020

Bron: www.fsma.be

Op 3 februari jl. heeft Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA, een toespraak gehouden tijdens de algemene vergadering van het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI).

Tijdens zijn toespraak onderstreepte de voorzitter het belang van de rol van de bedrijfsrevisoren voor de goede werking van de markten en de financiële stabiliteit. Hij stond ook stil bij de recente wetgevende en reglementaire ontwikkelingen met het oog op de uitbreiding en de betere omkadering van de wettelijke opdrachten van de bedrijfsrevisoren.

Daarna stelde de voorzitter de nieuwe modaliteiten van de medewerking van de erkende revisoren aan het prudentieel toezicht van de FSMA voor. Die nieuwe modaliteiten worden overigens toegelicht in een circulaire. Zij verduidelijken de informatie die de FSMA van zowel de gecontroleerde instellingen als de erkende revisoren verwacht, o.a. in het kader van het nieuwe schema voor de jaarlijkse rapportering. Ook benadrukte de voorzitter het belang van de signaalfunctie, die veel meer moet bestrijken dan de dreigende discontinuïteit van een onderneming en alle informatie moet betreffen die relevant is vanuit prudentieel oogpunt. Als medewerkers aan het prudentieel toezicht moeten de erkende revisoren preventie centraal stellen bij de uitvoering van hun opdracht, niet alleen op korte termijn – zoals bij de certificering van de jaarrekeningen – maar ook op middellange en lange termijn, om te voldoen aan de doelstelling van het prudentieel toezicht.

Tot slot lichtte de voorzitter ook enkele evoluties toe die een uitdaging vormen voor de beroepsgroep als geheel. Hij ging daarbij in op de technologische evoluties, het steeds intensievere gebruik van artificiële intelligentie en data analytics, en de evoluties van het reglementaire en normatieve kader. In dat verband verwees hij ook naar de internationale evoluties, die hij van zeer nabij volgt als ondervoorzitter van IOSCO en voorzitter van de IFRS Foundation Monitoring Board. Die Monitoring Board is in 2009 opgericht om een gepast toezicht op te zetten op de IFRS Foundation, waarvan de Trustees zelf instaan voor het toezicht op de IASB. De Monitoring Board overlegt geregeld met de Trustees en de voorzitter van de IASB, om de kwaliteit en de effectiviteit van de governancestructuur van de IFRS Foundation te beoordelen en zo toe te zien op de ontwikkeling van IFRS-standaarden. De volgende vergadering van de Monitoring Board vindt trouwens in februari 2020 plaats in de FSMA-kantoren in Brussel.

Gerelateerd

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022