11 juli 2023

Op 27 april 2023 heeft de Kamer een wet aangenomen tot wijziging van onder meer het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Deze wet is bedoeld ter omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Deze mededeling heeft tot doel de aangebrachte wijzigingen te onderzoeken, in het bijzonder die welke een impact hebben op de aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwde opdrachten in het kader van grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen.

Gerelateerd

De staat van activa en passiva

De staat van activa en passiva

Aanpassing van de statuten aan het WVV

Camille Luxen, Adviseur juridische zaken IBR, bedrijfsjurist
Stef Van Attenhoven, Diensthoofd HR IBR