13 november 2023

Roby Fele, attaché vaktechniek-normen IBR

 

De auditor staat voor een complexe taak wanneer hij een specifieke verificatie moet uitvoeren van de continuïteitsveronderstelling van een onderneming. De risico's in verband met continuïteit kunnen immers voortkomen uit verschillende factoren, waardoor het voor auditors moeilijk is om deze talrijke aspecten te controleren.

Daarom heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onlangs een nieuwe tool ontwikkeld, genaamd “Rode vlaggen bij continuïteitsvraagstukken”, om auditors te helpen bij het vroegtijdig detecteren van alarmsignalen (“rode vlaggen”) die wijzen op mogelijke continuïteitsproblemen binnen ondernemingen. Deze interactieve tool is ontworpen om auditors te helpen, meer bepaald tijdens de risicoanalyse, om deze signalen systematisch te identificeren, zodat ze de situatie beter kunnen beoordelen en gepaste maatregelen kunnen nemen in geval van continuïteitsproblemen.

De “rode vlaggen" zijn risico-indicatoren, zoals het te laat of niet indienen van financiële informatie, die vaak vroege waarschuwingssignalen zijn van financiële moeilijkheden die zouden kunnen leiden tot het stopzetten van de activiteiten. De tool van de NBA classificeert deze rode vlaggen in vijf hoofdthema's, die elk op hun beurt zijn onderverdeeld in subthema's. Elke risico-indicator of rode vlag gaat vergezeld van uitleg en concrete voorbeelden op basis van de relevante regelgeving en normen die in Nederland van kracht zijn.

Via deze link krijgt u toegang tot deze tool: Rode Vlaggen_Continuiteit_2023 (nba.nl)

Gerelateerd

IN FORO: Wrongful trading (xx.227 WER): Zware sancties voor bestuurders in de middernachtzone / Tony Herbots

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/16: Vragen van bewijs dat BV in staat zal zijn om haar schulden te voldoen gedurende minstens 12 maanden

Advies 2020/05: Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen