Het commissarisverslag

De commissaris legt rekenschap af over zijn opdracht in een verslag waarin hij zijn oordeel tot uitdrukking brengt en verantwoordt over het feit of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de entiteit en waarin hij bijkomend de vermeldingen opneemt die worden vereist door het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag wordt gericht aan de algemene vergadering en vervolgens als bijlage gevoegd bij de jaarrekening die wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België. Op deze wijze kan dit verslag worden geraadpleegd door derden.

Het commissarisverslag omvat twee verslagen:

  1. het “Verslag over de controle van de [geconsolideerde] jaarrekening”, waarin de commissaris zijn oordeel tot uitdrukking brengt over het getrouw beeld dat de (geconsolideerde) jaarrekening geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, rekening houdend met het van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel;
  2. het “Verslag over de andere door wet- en regelgeving gestelde eisen”, dat de bijkomende vermeldingen opneemt die worden vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Specifieke bemerkingen

Het commissarisverslag kan ook een verwijzing bevatten naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissaris in het bijzonder de aandacht vestigt ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd opgenomen in de verklaring. De commissaris heeft bijgevolg de mogelijkheid om, desgevallend, een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden of een paragraaf inzake overige aangelegenheden toe te voegen. De ISA's bepalen de voorwaarden en omstandigheden waarin dergelijke paragrafen in het commissarisverslag moeten of kunnen worden opgenomen.