Disclaimer: De datum waarop de vertalingen zijn opgesteld, is aangeduid in de voetnoot van de tekst zelf. In het geval er doorheen het tijdsverloop wijzigingen aan de vertalingen zouden worden aangebracht (bv. correctie van tikfouten e.d.), kunt u via deze datum nagaan of u over de meest recente versie beschikt. Om deze reden wordt u vriendelijk verzocht deze website dan ook met regelmaat te bezoeken.

De normen aangeduid met een (*) zijn onderworpen aan een goedkeuringsprocedure en zijn in België nog niet van kracht. De bedrijfsrevisor kan evenwel beslissen om deze op een anticiperende wijze toe te passen.

Voor meer informatie betreffende deze vertalingen kunt u contact opnemen met het IBR, via het e-mailadres tech@ibr-ire.be.

ISAENVertaling NLTraduction FR

General Principles and responsabilities

Uitgangspunten en verantwoordelijkheden

Principes généraux et responsabilités

ISA

200

Overall Objectives and Conduct of an AuditAlgemene doelstellingen en het uitvoeren van een controle
Objectifs généraux et conduite d'un audit

ISA

210

Agreeing on the TermsOvereenkomen van de voorwaardenAccord sur les termes

ISA
220 (Revised)

Quality ManagementKwaliteitsmanagementGestion de la qualité

ISA

230

DocumentationDocumentatieDocumentation

ISA

240

FraudFraudeFraude
ISA 250 (Revised) Laws and Regulation &
Conforming amendmends
Wet- en regelgeving & Overeenstemmende wijzigingenTextes législatifs et réglementaires & Modifications de concordance

ISA

260

Communication with Those Charged with Governance
(Revised)
Communicatie met degenen belast met governance (Herzien)Communication avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise
(Révisée)

ISA

265

Internal ControlInterne beheersingContrôle interne

Risk Assessment and Response to assessed risks

Risico-inschattingen en het inspelen op de onderkende risico's

Evaluation des risques et réponses aux risques évalués

ISA

300

PlanningPlanningPlanification
ISA 315 (Revised 2019)Risks of Material Misstatement (Revised 2019) & Conforming amendmentsRisico's van een afwijking van materieel belang (Herzien 2019) & Overeenstemmende wijzigingenRisques d'anomalies significatives (Révisée) & Modifications de concordance

ISA

320

MaterialityMaterialiteitCaractère significatif

ISA

330

Responses to Assessed RisksInspelen op ingeschatte risico'sRéponses aux risques évalués

ISA

402

Service OrganizationServiceorganisatieSociété de services

ISA

450

Evaluation of MisstatementsEvaluatie van de afwijkingenEvaluation des anomalies

Audit Evidence

Controle-informatie

Eléments probants

ISA
500
Audit EvidenceControle-informatieEléments probants

ISA

501

Audit Evidence-Specific ConsiderationsControle-informatie - Specifieke overwegingenEléments probants - Aspects spécifiques

ISA

505

External confirmationsExterne confirmatieConfirmations externes
ISA
510
Opening BalancesBeginsaldiSoldes d'ouverture

ISA

520

Analytical ProceduresCijferanalysesProcédures analytiques
ISA
530
SamplingSteekproevenSondages
ISA 540 (Revised)Accounting Estimates &
Conforming amendments
Schattingen & Overeenstemmende wijzigingenEstimations comptables & Modifications de concordance

ISA

550

Related PartiesVerbonden partijenParties liées

ISA

560

Subsequent EventsGebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiodeEvénements postérieurs à la clôture
ISA
570
Going concern
(Revised)
Continuïteit
(Herzien)
Continuité
(Révisée)

ISA

580

Written RepresentationsSchrijftelijke bevestigingenDéclarations écrites

Using the Work of Others

Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere beroepsboefenaren

Utilisation des travaux d'autres professionnels

ISA

600

Special Considerations - GroupSpeciale overwegingen - GroepAspects particuliers - Groupe
ISA
610
Internal Auditors
(Revised)
Interne Auditors
(Herzien)
Auditeurs internes
(Révisée)

ISA

620

ExpertExpertExpert

Audit Conclusions and Reporting

Conclusies van de controle en rapportering

Conclusions de l'audit et rapport

ISA
700
Opinion and Reporting
(Revised)
Oordeel en het rapporteren
(Herzien)
Opinion et rapport
(Révisée)
ISA
701

 

Key Audit Matters
(New)
Kernpunten van de controle
(Nieuw)
Points clés de l'audit
(Nouvelle)
ISA
705

 

Modifications to the Opinion
(Revised)
Aanpassing van het oordeel
(Herzien)
Modifications apportées à l'opinion
(Révisée)
ISA
706
Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs
(Revised)
Paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden en paragrafen inzake overige aangelegenheden
(Herzien)
Paragraphes d'observation
et paragraphes relatifs à d'autres points
(Révisée)
ISA
710
Corresponding FiguresVergelijkende cijfersChiffres correspondants
ISA
720
Other information
(Revised)
Andere informatie
(Herzien)
Autres informations
(Révisée)

Specialised Areas

Specifieke rapportering

Domaines spécialisés

ISA
800
Speciale Purpose FrameworksStelsels voor bijzondere doeleindenRéférentiels à caractère spécifique

ISA

805

Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or ItemsEnkel financieel overzicht en specifieke elementen, rekeningen of itemsEtats financiers pris isolément et éléments, comptes ou rubriques spécifiques

ISA

810

Summary Financial StatementsSamengevatte financiële overzichtenEtats financiers résumés

Limited Review

Beoordelingsopdrachten

Examens Limités

ISRE

2410

Review of Interim
Financial Information
Beoordeling van tussentijdse
financiële informatie
Examen limité
d'informations financières intermédiaires
* Deze normen zijn onderworpen aan een goedkeuringsprocedure en zijn in België nog niet van kracht. De bedrijfsrevisor kan evenwel beslissen om deze op een anticiperende wijze toe te passen.