21 december 2018

Geldende norm

Norm inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
In werking getreden op 9 mei 2011 (BS 29 april 2011)

Lopende consultatie

Tengevolge van de intrekking van de wet van 11 januari 1993 door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, bereidt de Raad van het IBR momenteel een bijwerking van deze norm voor.

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR een ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten ter openbare raadpleging voor. Deze openbare raadpleging liep tot 11 augustus 2018.

Hieronder vindt u de ontvangen commentaren op de openbare raadpleging:

-Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding
-Vincent Koopman

De Raad van het IBR heeft deze commentaren op 31 augustus 2018 geanalyseerd.

Op 4 oktober 2018 heeft het Interinstitutencomité (IBR-IAB-BIBF) zich opnieuw gebogen over het ontwerp van gemeenschappelijk reglement tot voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, dat aan de basis ligt dit van het ontwerp van norm van het IBR, om te proberen een gemeenschappelijke benadering voor de drie instituten te definiëren. Er werd besloten om artikel 4 van dit gemeenschappelijk reglement en paragraaf 2.4 van het ontwerp van norm van het IBR te herschrijven.

Aangezien de wijzigingen die ten grondslag liggen aan de intrekking van onze eerste goedkeuringsaanvraag aan de HREB niet substantieel zijn, heeft de Raad van het IBR beslist om de nieuwe tekst niet aan een tweede openbare raadpleging voor te leggen.

Een nieuwe vraag tot goedkeuring is ingediend bij de HREB op 18 december 2018.

Update: Ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (21 december 2018)


Historiek

Verlenging van de termijn van de openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het  financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - 17 december 2010

Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - 9 november 2010