26 mei 2021

Geldende norm

Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

Deze norm treedt in werking op 26 juni 2021, hetzij een maand na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring door de minister die bevoegd is voor Economie (26 mei 2021). Vanaf deze datum worden de normen inzake de conrole van inbreng in natura en quasi-inbreng (1 april 2002) opgeheven.

Consultatieprocedure

In het licht van het WVV en de gewijzigde normatieve context dienden de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van 7 december 2001 volledig herzien te worden.

Volgend op de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng (15 juni 2020 tot 15 augustus 2020), heeft de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 28 augustus 2020 het ontwerp norm aangenomen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie.

Overeenkomstig artikel 31, §1, 5de en 6de lid van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, werd het Instituut gehoord en heeft deze laatste de aangepaste ontwerpnorm op 29 januari 2021 aangenomen om rekening te houden met de vraag van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen tot herformulering van deze norm op basis van zijn eigen opmerkingen, de hoorzitting of de opmerkingen van het College, de FSMA en/of de Nationale Bank van België.

Overeenkomstig artikel 31, § 2 van voormelde wet, werd deze norm werd op 5 februari 2021 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 20 mei 2021 door de Minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaakt van een bericht door de minister die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021, p. 54891

Het IBR werkt intussen verder aan een technische nota die de norm zal aanvullen met praktische overwegingen.

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging (15 juni tot 15 augustus 2020) 6 reacties ontvangen van bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoren die de vennoten en de medewerkers vertegenwoordigen, alsook van andere belanghebbende partijen. U vindt de integrale reacties hieronder, behoudens indien werd verzocht dit niet te doen. De Raad van het IBR heeft tevens rekening gehouden met 2 reacties ontvangen buiten de termijn, omdat deze pertinent werden geacht. U vindt hieronder tevens het standpunt van de Raad inzake de gepubliceerde commentaren, alsook het ter goedkeuring voorgelegde ontwerp van norm.

Ter goedkeuring voorgelegd ontwerp van norm “inbreng in natura en quasi-inbreng”: versie met Track Changes | versie zonder Track Changes

Ontvangen commentaren op de openbare raadpleging die publiek gemaakt worden, alsook het standpunt van de Raad van het IBR:

Ontwerp zoals voorgelegd aan openbare raadpleging