29 maart 2024

Openbare raadpleging

Het is van algemeen belang dat de contractuele opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden of opdrachten die uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren zijn voorbehouden door of krachtens een wet op grond waarvan het uitvoeren van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is toegestaan, en die niet worden geregeld door een andere specifieke Belgische of internationale beroepsnorm, worden uitgevoerd op basis van een internationaal erkend referentiestelsel, hetgeen bijdraagt tot de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en de harmonisering van de uitgebrachte verslagen.

Daartoe beoogt onderhavige norm om de International Standard on Related Services 4400 (ISRS 4400) (Herzien) van toepassing te maken in België.

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van Specifieke beroepsnorm voor opdrachten van wettelijke assurance van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie ter openbare raadpleging voor.

U kunt uw commentaren tot en met 29 mei 2024 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Hieronder vindt u de ontwerpnorm en de mededeling van het IBR.