19 september 2017

Norm

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, werd een ontwerp van norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de economische beroepen en aan de minister bevoegd voor Economie, na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een openbare raadpleging.
 
De norm heeft als doel de opheffing van de volgende normen:
  • De normen van 30 augustus 2007 inzake bepaalde aspecten verbonden met de onafhankelijkheid van de commissaris ;
  • De normen van 11 april 2008 inzake de kwaliteitscontrole.
De norm heeft eveneens als doel om de opheffing van de volgende normen en aanbevelingen te bevestigen:
  • De normen en aanbevelingen die werden opgeheven door de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België;
  • De norm betreffende de controle van het jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening die werd opgeheven door de bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in België van toepassing zijnde ISA's;
  • De aanbeveling betreffende de controle van de vormvereisten in verband met de vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, die werd opgeheven door de bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in België van toepassing zijnde ISA's.
Deze norm werd aangenomen door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 24 februari 2017 en 26 april 2017 en werd goedgekeurd door de Hoge Raad voor de economische beroepen op 27 april 2017, en op 12 september 2017 door de minister bevoegd voor Economie.
 

De norm treedt in werking op 19 september 2017, datum waarop de goedkeuring door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Norm inzake de opheffing van bepaalde normen  en  aanbevelingen  van  het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

Goedkeuring

Openbare raadpleging