1 februari 2022

Geldende norm

Norm permanente vorming 

Deze norm is in werking getreden op 1 januari 2022.

Consultatieprocedure

Ter vervanging van de norm met betrekking tot de permanente vorming van 30 augustus 2007, heeft de Raad van het IBR, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, van 25 februari tot 25 april 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over een ontwerpnorm permanente vorming.

Naar aanleiding van de hoorzitting die in overeenstemming met art. 31, § 1, tweede lid van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren heeft plaatsgevonden, heeft de HREB gevraagd om de ontwerpnorm te herformuleren (art. 31, § 1, vijfde lid).  Een nieuwe hoorzitting werd begin 2021 georganiseerd en de HREB keurde op 5 februari 2021 de tweede herformulering van de ontwerpnorm goed.

Op 10 juni 2021 werd de ontwerpnorm door de minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaakt van een bericht door de minister die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2021, p. 63658.

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging 4 reacties ontvangen van bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoren die de vennoten en de medewerkers vertegenwoordigen, alsook van andere belanghebbende partijen. U vindt hieronder het standpunt van de Raad inzake de ontvangen commentaren.

Ontvangen commentaren op de openbare raadpleging (25 februari – 25 april 2020):

Analyse van de commentaren op de openbare raadpleging en standpunt van de Raad

Ontwerp van norm (herziene versie 2020) voorgelegd aan de openbare raadpleging