28 juni 2022

Bron: Mededeling CTR, 24 juni 2022

 

In het kader van zijn bevoegdheden en met het oog op het actualiseren van het risicoprofiel van elke bedrijfsrevisor zal het College informatie verzamelen om de naleving en de doeltreffendheid te beoordelen van het systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme dat de bedrijfsrevisor heeft opgezet .

Het College zal deze informatie inzamelen middels een elektronisch formulier dat op het FiMiS-platform ter beschikking zal zijn.

Deze vragenlijst is toegankelijk met ingang van 27 juni 2022 en de bedrijfsrevisoren hebben tot uiterlijk 5 september 2022 om hun antwoorden in te dienen. Nadien wordt de IT-toepassing afgesloten.

Het is zeer belangrijk dat de bedrijfsrevisoren de survey volledig en waarheidsgetrouw invullen. Het College zal de correctheid van de verstrekte gegevens controleren en kan maatregelen treffen indien het onjuistheden vaststelt.

Het College onderlijnt dat deze AML-survey geen dubbel gebruik uitmaakt met de jaarlijkse Auditors Annual Cartography: beiden zullen dit jaar georganiseerd worden want zij hebben een verschillende doelstelling.

Alle informatie over de inhoud, de reikwijdte en de modaliteiten voor het indienen van de antwoorden is opgenomen in de Beslissing van het College en in de Toelichting AML_REV Survey.

Voor alle technische vragen in verband met de online toepassing (toegang, navigatie, validatie, enz.), gelieve de FiMiS User Guide for AML_REV Survey te raadplegen. Zij die nog vragen zouden hebben, kunnen een e-mail sturen naar fimis@fsma.b.

Toegang tot FiMiS