16 november 2022

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

 

Bij koninklijk besluit van 14 september 2022 werden de woorden “die van overheidswege werden verkregen” geschrapt in de definitie van kapitaalsubsidies voor de jaarrekening van verenigingen en stichtingen (zie post VI. “Kapitaalsubsidies”, eerste lid, en VII. C. a) “Uitgestelde belastingen” in artikel 3:171, § 2 van het KB WVV). Dit is eigenlijk een reparatie van de tekst van het KB WVV die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in juni 2020 aankondigde (advies 2020/10), om een reeds in het verleden gemaakte keuze toe te passen om bij de definitie van kapitaalsubsidie onderscheid te maken tussen vennootschappen en verenigingen en stichtingen.

Verenigingen en stichtingen verkrijgen immers soms ook van andere entiteiten dan de overheid geld om te investeren in bepaalde activa en, als men zich houdt aan de definitie van deze posten die van toepassing zijn op vennootschappen, zouden zij deze subsidies in opbrengst moeten nemen (schenkingen en legaten). Dankzij de reparatie van deze tekst kunnen verenigingen en stichtingen kapitaalsubsidies, ook deze verkregen van vennootschappen, in het eigen vermogen opnemen (uiteraard na aftrek van de uitgestelde belastingen) en deze vervolgens a rato van de afschrijving van het actief waarin werd geïnvesteerd, in opbrengst nemen.

Ter herinnering: in de definitie van kapitaalsubsidies voor vennootschappen heeft het begrip “overheid” betrekking op de Staat, de gewesten, de provincies, de gemeenten en zowel de nationale als supranationale openbare instellingen (advies 2011/13 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Deze definitie van kapitaalsubsidies blijft ongewijzigd voor de jaarrekeningen van vennootschappen.