14 december 2022

Bron, Belgisch Staatsblad, 9 december 2022

Rechters in ondernemingszaken worden door de Koning benoemd op de gezamenlijke voordracht van de ministers die Justitie, Economische Zaken en Middenstand in hun bevoegdheid hebben. 

Zij worden benoemd in een ondernemingsrechtbank voor een eerste termijn van drie jaar die telkens hernieuwbaar is voor vijf jaar.

Om tot rechter in ondernemingszaken te worden benoemd, dient de kandidaat de leeftijd van dertig jaar bereikt te hebben en over ten minste tien jaar nuttige beroepservaring te beschikken die blijk geeft van praktische kennis van aangelegenheden inzake ondernemingszaken. 

Volgende betrekkingen zijn momenteel vacant : 

  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen: 20
  • rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel: 6
  • rechter in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel: 10
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Leuven: 5
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant: 4
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent: 20
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik: 14
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Eupen : 2
  • rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Henegouwen: 9

De voorzitters waken over de evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse profielen in functie van de behoefte van de rechtbank. 

De gewenste profielen zijn te consulteren op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

In afwijking van artikel 287sexies moet elke kandidaatstelling of voordracht op straffe van verval aan de minister bevoegd voor Justitie worden gericht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. 

De kandidaatstelling wordt ingediend langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be).

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden (voorbeeld “BS 13/06/2016 raadsheer Hof van Cassatie”). De kandidaten worden gevraagd om elk stavingsstuk aan deze mail toe te voegen als een onderscheiden bijlage. 

Indien zij voor meerdere verschillende vacante plaatsen postuleren, dienen zij voor elke kandidatuurstelling een afzonderlijke e-mail te sturen. De kandidaten krijgen per kerende een elektronische ontvangstmelding.

De kandidaten dienen bij hun kandidatuur een curriculum vitae, alsook de nodige stavingsstukken met betrekking tot de studies en de beroepservaring te voegen.