7 januari 2000

Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt van een effectenbeurs, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, legt aan de vennootschappen de verplichting op een halfjaarlijks en een jaarlijks verslag te publiceren over hun bedrijf en hun resultaten. Eén communiqué betreft de toestand per helft van het boekjaar, terwijl het andere communiqué betrekking heeft op de resultaten van het verstreken boekjaar...

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist