9 februari 2018

Deze nieuwe verplichting geldt voor de vennootschappen waarin de overheid (waaronder ook de provincies, de gewesten of de gemeenten) een controle uitoefent zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.