28 maart 2019

Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het Instituut van de Bedrijfsrevisoren de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt in de vorm van adviezen of mededelingen.

Hoewel het IBR geen nieuwe Omzendbrieven meer mag publiceren, hebben we de reeds bestaande omzendbrieven geanalyseerd in het licht van de nieuwe wetgeving om deze, zo nodig, te actualiseren. De Raad van het Instituut heeft zo vastgesteld dat Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief verwees naar de intussen opgeheven norm “Bevestigingen van de leiding van de entiteit” en naar de intussen ook aangepaste ISA 580 “Schriftelijke bevestigingen”.

Met dit advies brengt de Raad van het Instituut de principes in herinnering met verwijzing naar de meest recente wet- en normatieve teksten.