28 maart 2019

Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het Instituut van de Bedrijfsrevisoren de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt in de vorm van adviezen of mededelingen.

Hoewel het IBR geen nieuwe Omzendbrieven meer mag publiceren, hebben we de reeds bestaande omzendbrieven geanalyseerd in het licht van de nieuwe wetgeving om deze, zo nodig, te actualiseren. De Raad van het Instituut heeft zo vastgesteld dat Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief verwees naar de intussen opgeheven norm “Bevestigingen van de leiding van de entiteit” en naar de intussen ook aangepaste ISA 580 “Schriftelijke bevestigingen”.

Met dit advies brengt de Raad van het Instituut de principes in herinnering met verwijzing naar de meest recente wet- en normatieve teksten.

Gerelateerd

Mededeling 2019/12: Terbeschikkingstelling van voorbeelden van opdrachtbrieven en bevestigingsbrieven in het kader van de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de controle van KMO’s

Mededeling 2008/03: Bevestigingsbrief : standpunt van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van de ondertekenaars

Mededeling 2007/01: bevestigingsbrief - verplichte toepassing voor boekjaren die afgesloten zijn op of na 31 december 2006