4 mei 2023

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) is in werking getreden vanaf 1 januari 2020. Hiermee werden nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd en werden bepaalde opdrachten, die reeds bestonden onder het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd.

Op 27 januari 2023 besliste de HREB dat het verzoek tot goedkeuring van de ontwerpnorm onontvankelijk was. Om de procedure omtrent de ontwerpnorm te volgen, raadpleegt u de website van het IBR: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit (ibr-ire.be)

Dit advies wijzigt niet de huidige norm en vervangt niet de ontwerpnorm maar is bedoeld om ondersteuning aan de bedrijfsrevisoren te bieden bij de toepassing van de huidige norm in het licht van de wijzigingen doorgevoerd door het WVV. Dit advies beoogt de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt.

 

Gerelateerd

De staat van activa en passiva

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding