4 oktober 2002

Gelet op  de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, zoals gewijzigd bij de wet van 21 februari 1985, en in het bijzonder de artikelen 2, 3 en 18bis;

Overwegende  dat  onderhavige  normen  zijn  uitgewerkt  in  samenwerking  met  het  Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

Gelet  op  het  advies  van  de  Hoge  Raad  voor  het  Bedrijfsrevisoraat  en  voor  de  Accountancy  van 4 januari  1999 alsook  het  advies  van  5  september  2002  van  de Hoge Raad voor de Economische Beroepen;

Overwegende  dat  de  normen,  die  door  de  Raad  van  het  IBR  op  9  juni  2000  zijn  goedgekeurd  en  op  6  februari  2001  in  werking  zijn  getreden,  dienden  te  worden  
aangepast   aan   de   gewijzigde   vennootschapsrechtelijke   bepalingen,   meer   in   het  bijzonder ingevolge de zogenaamde reparatiewet van 23 januari 2001;

Heeft de Raad van het IBR op zijn zitting van 4 oktober 2002 een nieuwe versie van de  normen  inzake  het  verslag  op  de  stellen  bij  de  omzetting  van  een  vennootschap  goedgekeurd.

We wijzen er evenwel op dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), minstens voor wat de hierin opgenomen dwingende bepalingen betreft, in werking is getreden vanaf 1 januari 2020. De aanpassing van deze norm aan het WVV wordt op dit moment uitgewerkt en zal in werking treden na goedkeuring door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen als de minister van Economie. In de hiërarchie der normen, heeft een wet echter voorrang op een beroepsnorm.