27 oktober 2023

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) heeft formeel de mogelijkheid, en de verplichting, ingevoerd, zowel voor vennootschappen als voor verenigingen en stichtingen, om de jaarrekening te corrigeren, zelfs goedgekeurd door de algemene vergadering en ingediend overeenkomstig de artikelen 3:1 en 3:10 WVV. Deze bepalingen zijn opgenomen in artikel 3:19 WVV (art. 3:49 voor verenigingen en art. 3:53 WVV, met uitzondering van §2, voor stichtingen). 

De Commissie voor boekhoudkundige normen (“CBN”) heeft bovendien op 3 juni 2020 een advies met betrekking tot de correctie van de jaarrekening aangenomen, waarin wordt aangegeven in welke gevallen en op welke manier ondernemingen kunnen of moeten overgaan tot de correctie van de jaarrekening die door de algemene vergadering werden goedgekeurd.

De CBN heeft zich evenwel niet uitgesproken over het mogelijk verband tussen artikel 3:19 WVV en artikel 3:11 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna genoemd: “KB/WVV”). Daarom werd de Raad gevraagd hierover standpunt in te nemen. Onderhavig  advies heeft tot doel het mogelijke verband tussen voormelde bepalingen te verduidelijken.

Gerelateerd

Mededeling 2023/07: Opvolging van de aan bepaalde ondernemingen verleende afwijkingen van boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Correctie van de jaarrekening'