29 juni 2023

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

 

Een bedrijfsrevisor die de rekeningen attesteert of certificeert van een entiteit die geen commissaris heeft aangesteld, ook al was ze daartoe verplicht, is strafbaar met een boete van vijftig tot tienduizend euro. De titel van bedrijfsrevisor wordt ingetrokken van bedrijfsrevisoren die strafrechtelijk zijn gestraft.

Artikel 3:97, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") bepaalt dat: “Zij die als commissaris, bedrijfsrevisor, geregistreerd auditkantoor of onafhankelijk deskundige rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resultatenrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van vennootschappen attesteren of goedkeuren, terwijl niet is voldaan aan de bepalingen bedoeld in paragraaf 1, en zij daarvan kennis hebben, of, niet hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om zich te vergewissen of aan die bepalingen is voldaan, worden gestraft met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro. Zij worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet hebben gehandeld.

Bijvoorbeeld, een bedrijfsrevisor die een transformatieopdracht aanvaardt in een vennootschap of vereniging/stichting die verplicht was een commissaris aan te stellen en dit niet heeft gedaan, is in overtreding van artikel 3:97, § 2 van het WVV en kan worden onderworpen aan een strafrechtelijke sanctie die zal resulteren in het intrekken van de titel van bedrijfsrevisor. Deze regel geldt ook voor alle onafhankelijke deskundigen. Deze regel is echter niet van toepassing op (al dan niet gecertificeerde) accountants die de boekhouding voeren en de belastingaangifte invullen voor het bedrijf of de vereniging/stichting in kwestie. Daarbij certificeren of keuren ze immers de boekhouding van het bedrijf of de vereniging/stichting niet goed. Aan de andere kant zal dit wel het geval zijn wanneer een gecertificeerde accountant de jaarrekening certificeert onder de KMO-norm, bijvoorbeeld in het geval van verenigingen in de jeugdhulpsector.

Tot slot, vermijd koste wat het kost het uitvoeren van een speciale opdracht die een attest of goedkeuring van de rekeningen inhoudt voor een bedrijf dat geen commissaris heeft aangesteld, terwijl het hiertoe wel verplicht was.

 

Gerelateerd

Entiteiten die er wettelijk toe gehouden zijn een commissaris te benoemen maar dit niet doen: recente evoluties

Steven De Blauwe, Adviseur Juridische zaken IBR

Update modellen van bestek voor de benoeming van een commissaris – openbare aanbestedingen

Alexia Cauwe, diensthoofd secretariaat-generaal IBR - bedrijfsjurist

Houding van de confrater-opvolger in het kader van de voortijdige onderbreking van een commissarismandaat

Werkgroep opvolging Jaarverslag CTR