2 juni 2014

 Europese ontwikkelingen–

Het Europees Parlement heeft op 3 april 2014de hervormingsvoorstellen van deauditmarktgoedgekeurd. De omzetting naar Belgisch recht zal binnen een termijn van 2 jaar moeten worden uitgevoerd. Zoals reeds eerder gemeld, wordteen verdere en meer diepgaande analyse van voormeld hervorminguitgevoerd in overleg met de FEEvia een Task Force opgericht in december 2013,onder leiding van devoorzitter van het IBR,
D. KROES.

André Kilesse, erevoorzitter van het IBR en voorzitter van de FEE heeft op 23 april 2014 verslag uitgebracht inzake de Europese audit hervorming en de standpunten die daarbij worden ingenomen door de FEE. Naast de informatie opgenomen op de website van het IBR, verwijst de Raad naar de website van de FEE waarop een samenvattend overzicht te vinden is van de belangrijkste hervormingen voorzien in de Richtlijn en de verordening en de daarop beschikbare opties, alsook een FAQ lijst.

Memorandum aan de regeringen–

De Raad heeft het ontwerp van memorandum aan de regeringen 2014 goedgekeurd. Dit memorandum werd verdeeld ter gelegenheid van de algemene vergadering op 26 april 2014 en is beschikbaar op de website van het IBR.Normen, adviezen en

omzendbrieven–

De Raad heeft het ontwerp van begeleidingsplan inzake deinvoering van de ISQC 1in België –versie 31 maart2014, goedgekeurd en zal dit overmaken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.De Raad buigt zich verderover het uitwerken van een omzendbrief inzake de specificiteiten verbonden aan de invoering van de ISQC 1 en de gevolgen ervan op de toepassing van de norm ISA 220 en de uitwerking van een voorbeeld opdrachtbrief.

De Raad heeft het ontwerp van begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA’s in België –versie 31 maart 2014, goedgekeurd en zal dit overmaken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Vorming–

De Raad heeft op voorstel van de Commissie kwaliteitscontrole beslist om 2 informatiesessies te organiseren houdende de organisatie en het verloop van de kwaliteitscontroles Deze informatiesessies zijn gericht naarzowel de inspecteurs die de kwaliteitscontroles uitvoeren als naar de bedrijfsrevisoren die onderworpen zijn aan een kwaliteitscontrole.

Sociale Secretariaten–

Een overleg heeft plaatsgehad tussen het IBR, de RSZ (Rijksdienst voor de sociale zekerheid) en de USS (Unie voor de sociale secretariaten) met het oog op het vastleggen van de inhoud van het specifiek verslag vande bedrijfsrevisor bij sociale secretariaten. De Raad besliste om een werkgroep op te richten teneinde een concreet model van specifiek verslag uit te werken.

Gerelateerd