26 november 2014

Normen, adviezen en omzendbrieven –

De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot de Minimumvereisten van de commissarisopdracht in Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s) goedgekeurd.De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot het nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans – Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers (K.B. en M.B. van 25 april 2014) goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot heti nvoeren van een statuut van “financieel planner” goedgekeurd.In het kader van de implementatie van de ISA’s en ISQC1 heeft de Raad beslist om werk te maken van een FAQ pagina die beschikbaar zal worden gesteld op de website van het IBR, onder toezicht van de Commissie normen. De Raad heeft het ontwerp van begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA’s in België – versie 30 september 2014, goedgekeurd en zal dit overmaken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.De Raad heeft het ontwerp van gedragsregels goedgekeurd teneinde een efficiëntere relatie te bewerkstelligen tussen het auditcomité, de interne audit en de externe audit.


Europese aangelegenheden –

De Raad blijft de omzetting van de boekhoudrichtlijn en de auditrichtlijn nauw opvolgen.Internationale aangelegenheden – De Raad heeft haar opmerkingen geformuleerd inzake de exposure draft “Proposed Changes to Certain Provisions of the Code Addressing the Long Association of Personnel with an Audit or Assurance Client”.De Raad heeft zijn opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de “Comments on IAESB Proposed Framework for International Education Standards (2014)”. De Raad heeft beslist om een werkgroep IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) op te richten gelast met de redactie van een mededeling gericht aan de Europese Commissie teneinde een Europees reglement voor te stellen die de invoering van de EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) oplegt aan alle regeringen in Europa. Verder zal deze werkgroep tevens antwoorden formuleren op de “exposure drafts” inzake IPSAS.

Anti-witwaswetgeving –

De Raad heeft de risico analyse opgesteld door de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen in toepassing van aanbeveling 1 (februari 2012) van de FAG (Financiële Actiegroep) goedgekeurd. Onderhavige analyse is bedoeld om de wettelijke, reglementaire en disciplinaire middelen die de Instituten ter beschikking hebben in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op gepaste en doeltreffende wijze te benutten.

Publieke sector –

Zoals reeds aangekondigd (via de strategische Raad) heeft de Raad beslist een observatorium op te richten, gelast met de opvolging van de aanbestedingen die werden toegewezen. Dit observatorium zal tevens als preventieve informatieschakel fungeren met de publieke overheden.Boekhoudkundige aangelegenheden – De Raad heeft haar opmerkingen geformuleerd inzake de ontwerpadviezen van de CBN van 25 juni 2014 “Zakelijke rechten op onroerende goederen, vruchtgebruik - area – bondage” en “Leasing”. De Raad heeft zijn opmerkingen overgemaakt aan de FEE inzake de publieke consultatie “Impact of IFRS in the EU”. Wetgevende aangelegenheden – De Raad heeft in aanwezigheid van 8 professoren van verscheidenen universiteiten kennis genomen van de voornaamste voorstellen tot het opstellen van eennieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Specifieke aandacht ging uit naar de impact ervan op het beroep. Dit nieuwe wetboek beoogt het huidige verouderde wetboek te vervangen, overregulering weg te werken, een aantal wettelijke bepalingen die in de praktijk niet werken te verduidelijken en oude controverses op te lossen.

Erkenningsprocedure FSMA/NBB –

In het kader van de oproep tot kandidaat erkende revisoren FSMA, gelanceerd in september 2014, werd begin oktober een vormingsdag door de FSMA georganiseerd. De examens tot toekenning van de erkenning zullen worden afgenomen tussen 15 november en 15 december 2014. In het kader van de erkenning NBB werden tevens 2 seminariedagen georganiseerd in samenwerking met de NBB en het IREFI (Solvency II). Deze hebben plaatsgevonden op 5 en 18 november 2014 in het auditorium van de NBB

Commissies en werkgroepen –

Na één jaar heeft de Raad de opgerichte werkgroepen en hun samenstelling geëvalueerd. Het mandaat van de volgende werkgroepen werd goedgekeurd en/of hernieuwd:de coördinatiecel PCAOB, de werkgroep Anti-witwassen, de werkgroep Ondernemingsraad, de werkgroep ISA public sector paragraphs, de werkgroep ESR95-2010, de werkgroep Controle van de BBC-jaarrekening (Beleids- en BeheersCyclus), de werkgroep Andere attesten, de werkgroep Commissarisverslag, de werkgroep Mutualiteiten, de werkgroep Bijzondere opdrachten, de werkgroep OISZ, de werkgroep Auteursrechten, de werkgroep Diamantsector en de coördinatiecel Sole Practitioners

Gerelateerd