19 maart 2014

 Normen, adviezen en omzendbrieven –

Nadat de Raad het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC1 in België van 28 november 2012 tot 28 januari 2013 aan een openbare raadpleging heeft onderworpen en de nodige aanpassingen ingevolge deze raadpleging heeft doorgevoerd, heeft de Raad voormelde ontwerp van norm goedgekeurd en overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. Op vraag van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen werd de ontwerpnorm aangepast voor wat betreft de impact van deze norm op de normen inzake de kwaliteitscontrole. De Raad keurde deze laatste wijzigingen goed.

De Raad heeft het ontwerp van omzendbrief met betrekking tot het Rekendecreet – handleiding van de boekhoudregels als referentiekader voor de in Vlaamse entiteiten toe te passen boekhoudregels – goedgekeurd. De Raad heeft het ontwerp van advies met betrekking tot de wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft, goedgekeurd.

De Raad heeft het ontwerp van advies met betrekking tot het begrip "ernstige fiscale fraude" in de anti-witwaswet, goedgekeurd

De Raad heeft het ontwerp van mededeling met betrekking tot de melding van commissarismandaten in organisaties van openbaar belang en het jaarlijks meedelen van het transparantieverslag, goedgekeurd. De Raad heeft het ontwerp van gemeenschappelijk bericht van de 3 instituten met betrekking tot “De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme – betaling in contanten”, goedgekeurd.

De Raad heeft beslist (in afwachting van een gezamenlijk advies van de 3 instituten) om in het kader van de wijziging van de Wet betreffende continuïteit van de ondernemingen in 2013 en de opdracht voor de cijferberoepen voorzien in artikel 17, 5° en 6° van deze wet, een aantal voorbeeldverslagen, die kunnen worden gehanteerd door de bedrijfsrevisor die wordt verzocht een verslag op te stellen.

De raad zal aan het ICCI vragen om deze voorbeeldverslagen te publiceren op hun website. Deze voorbeelden hebben geen verplichtend of normatief karakter. Het komt de bedrijfsrevisor, al dan niet commissaris van de onderneming, toe zich hierop, in voorkomend geval, te inspireren en, bijvoorbeeld, te verwijzen naar meer specifieke standaarden die gehanteerd werden bij het uitvoeren van de opdracht (ISAE- of ISRS-standaarden).

Single audit –

Naar aanleiding van de infosessie van 20 februari 2014 werd een bundel met 3 single audit voorbeeldverslagen uitgewerkt waarvan de aanpassingen ten opzichte van de versie 2013 uitvoerig werden toegelicht. De Raad heeft aan het ICCI gevraagd om deze voorbeeldverslagen ter beschikking te stellen op hun website.

Wettelijke bepalingen –

Een wetsontwerp inzake diverse bepalingen betreffende justitie die op 26 februari 2014 werd goedgekeurd door de Commissie justitie van de Senaat voorziet in nieuwe bepalingen inzake de alarmbelprocedure bij VZW’s. Dit wetsontwerp dient nog te worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer.

Resultaten van de impactstudie mbt de invoering van de ISA’s in klein en middelgrote kantoren –

De Raad heeft beslist met het oog op de toepassing van de ISA’s in alle entiteiten waarvan het boekjaar afsluit na 15 december 2014 om in 2014 de ISA seminaries, ten uitzonderlijke titel, toegankelijk te maken voor de medewerkers (niet-stagiairs) van de revisorenkantoren tegen een verlaagd tarief.

Toegang tot het beroep –

De Raad heeft beslist om zich volwaardig aan te sluiten bij het Common Content Project. Dit project is een samenwerkingsproject tussen verschillende beroepsorganisaties van accountants en bedrijfsrevisoren met als doelstelling het uitwerken, optimaliseren en uniformiseren van kwalitatief hoogstaande eindtermen voor de opleiding tot accountant / bedrijfsrevisor.

De leden willen via het Common Content Project een benchmark ontwikkelen voor de verschillende beroepsopleidingen (in eerste instantie op Europees niveau) om zo te komen tot een harmonisatie en internationalisering van de toelatingsvoorwaarden voor het beroep. Kwaliteitscontrole – De Raad heeft de jaarlijkse lijst van de kwaliteitscontroles 2014 goedgekeurd. Deze zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Kamer van verwijzing en instaatstelling.

Internationale ontwikkelingen –

De Raad heeft het actieplan van het IBR met betrekking tot het IFAC Member Body Compliance Program goedgekeurd. Dit plan beoogt de ondersteuning van permanente ontwikkeling en verbetering op wereldvlak van het auditberoep.

Gerelateerd