2 juni 2014

Algemene vergadering en Verkiezingen –

De Algemene vergadering van 26 april 2014heeft het college van commissarissen, vertegenwoordigd door Carl ROMBAUTen Joëlle BACQ, herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Confrater Ludo CARISwerd benoemd tot effectief lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van Beroep en confraters Jean FOSSION en Erevoorzitter Michel DE WOLFwerden respectievelijk benoemdtot effectief en plaatsvervangend lid van de Franstalige Kamer van de Commissie van Beroep.

De Algemene vergadering bevestigde zijn vertrouwen in het beleid van de Raad via de goedkeuring van de rekeningen afgesloten per 31 december 2013, de begroting 2014en de kwijting verleend aan de Raad en de commissarissen.

Gezamenlijke vergadering met de Raad van het IAB–

De Raden van het IBR en het IAB hebben op 6 mei 2014 hun traditionele gezamenlijke halfjaarlijkse vergadering gehouden. De raadsleden van beide instituten hebben in 4 groepen gewerkt, houdende volgende thema’s: (i) het openstellen van het aandeelhouderschapvan kantoren, (ii) de fiscale fraude, (iii) de wetbetreffende de continuïteitvan de ondernemingenen (iv) de synergieën tussen de instituten, namelijk inzake opleiding.Elk van deze groepen heeft de gedachtewisselingen in plenaire zitting samengevat. De voorzitters en ondervoorzitters van beide instituten zullen samenzitten teneindeeen actieplan uit te werkenen de beslissingen te verwezenlijken.

Boekhoudkundige aangelegenheden–

De Raad heeft kennis genomen van de commentaren geformuleerd door de Commissie Boekhoudkundige aangelegenheden omtrent de CBN-ontwerpadviezen “Boekhoudkundige verwerking van effecten aan toonder van rechtswege omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten op 1 januari 2014”, de “afsluitingsdatum van het boekjaar” en“correctie van de jaarrekening”.

Erevoorzitter M. DE WOLFbracht verslag uit aan de Raad inzake de recente evoluties aangaande omzetting van de Boekhoudrichtlijn.

Publieke sector–

Er werd een overleg gepleegd tussen het IBR en het ABB (Agentschap voor BinnenlandsBestuur) teneinde een referentiekader uit te werken voor de revisorale controle van de Autonome Gemeente-en Provinciebedrijven in Vlaanderen en aansluitend daarop voorbeeldverslagen uit te werken naar het voorbeeld van het Rekendecreet. Dit alles kadert tevens in de organisatie van het ICCI-seminarie “Beleids-en BeheersCyclus en boekhoudkundige aandachtspunten voor revisorale controle van Autonome Gemeente-en Provinciebedrijven” van vrijdag 27 juni 2014.

Samenwerkingsprotocol–

De Raad meldt dat een samenwerkingsprotocol werd ondertekend tussen de Vlaamse Regering, het Agentschap Ondernemen, de Federatie Vrije Beroepen, het IBR, het IAB en het BIBF op de “Dag van het Vrije Beroep” van dinsdag 6 mei 2014.

Gerelateerd