30 november 2009

“Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft bij het Grondwettelijk Hof van België een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen het Decreet betreffende revisorale controlebij  instellingen van openbaar nut, intercommunales en openbare huisvestingsmaatschappijen, zoals afgekondigd door het Waals Parlement op 30 april 2009”, kondigt Pierre P. Berger, Voorzitter van het IBR, aan.

Dit decreet is ongrondwettig omdat het een schending inhoudt van de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale Staat en de deelstaten (Gemeenschappen en Gewesten). De reglementering op het beroep van bedrijfsrevisor valt immers onder de bevoegdheid van de federale overheid. De organisatie van het beroep is gebaseerd op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren (gecoördineerde wet van 30 april 2007) en op het Wetboek van vennootschappen. Het Waals decreet van 30 april 2009 wijzigt op onherstelbare wijze de door de federale wetgever vastgestelde werkingsregels van toepassing op het beroep van bedrijfsrevisor. Het decreet wijzigt tevens de federale wet van 24 december 2003 betreffende de openbare aanbestedingen.

Om al deze redenen, die reeds werden medegedeeld aan het Waals Parlement tijdens de debatten voorafgaand aan de afkondiging van het decreet, heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een beroep tot nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof van België.

Gerelateerd