27 maart 2023

Bron: Belgisch Staatsblad, 27 maart 2023

 

De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het oog op het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen.

Kandidaturen moeten uiterlijk op vrijdag 7 juli 2023 per e-mail worden gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Financiële Stabiliteit, AML toezicht en prudentieel beleid van banken, naar volgend e-mail adres: Supolaudit@nbb.be.

Bij de kandidaturen moet een dossier worden gevoegd, dat minstens de volgende documenten omvat:

  1. een nationaliteitsattest van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  2. een attest, verstrekt door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat de inschrijving bevestigt van de kandidaat in zijn ledenbestand;
  3. een curriculum vitae;
  4. een verklaring op eer dat de kandidaat geen veroordelingen heeft opgelopen als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;
  5. een nota van minimum 6 en maximum 12 bladzijden met betrekking tot de relevante activiteiten van de kandidaat gedurende de voorbije 5 jaar, tot de organisatie van zijn kantoor en tot de aanpak die de kandidaat van plan is te volgen voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij een financiële onderneming. Deze nota zal onder meer volgende elementen bevatten:

5.1. een gedetailleerde beschrijving van de deelname van de kandidaat, gedurende de laatste 5 jaren, aan het plannen, het organiseren en het uitvoeren van revisorale mandaten bij vennootschappen;

5.2. een omstandige weergave van zijn grondige kennis van:
a) de aard en de techniek van de verrichtingen die eigen zijn aan de financiële ondernemingen,
b) de openbare controleregeling die geldt voor financiële ondernemingen en van de toepassing ervan;

5.3. indien de kandidaat zich beroept op de voordracht door een erkende revisorenvennootschap, een attest waaruit blijkt dat zij inzonderheid de voorwaarde zal naleven die is vastgelegd in artikel 12, eerste lid, 4°, f), van het reglement van 21 december 2012 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen;

5.4. een beschrijving van de organisatie van het kantoor met het oog op het uitoefenen van revisorale mandaten bij financiële ondernemingen; deze dient onder meer te vermelden:

a) het aantal medewerkers dat beschikt over een aangepaste vorming en ervaring met betrekking tot de sector van de financiële ondernemingen, met precieze weergave van de aard van deze ervaring,

b) een beschrijving van de administratieve organisatie van het kantoor en van de technische organisatie van auditopdrachten,

c) voor revisoren, die in een maatschap of revisoren-vennootschap werken: een omschrijving van hun positie en functie binnen deze maatschap of vennootschap,

d) een beschrijving van de aangewende auditmethodologie en van de getroffen maatregelen om te voorzien in een kwaliteitscontrole aangepast aan de revisorale opdrachten,

e) een bewijs dat beroep kan gedaan worden op een stelsel van kwaliteitsbeheersing,

f) vermelding van de kennis en ervaring op gespecialiseerde gebieden, die voor het uitoefenen van revisorale mandaten bij financiële ondernemingen van belang zijn;

g) de beschrijving van een programma van permanente vorming dat ervoor instaat dat de kennis van de publieke controle, en van de werking ervan, op financiële ondernemingen wordt op peil gehouden;

5.5. uitleg over de aanpak die de kandidaat van plan is te volgen voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij een financiële onderneming, onder meer de aandachtspunten van de controle en de medewerking aan het prudentieel toezicht.

 

De Nationale Bank van België, die de kandidaturen zal onderzoeken, kan eisen dat de dossiers van kandidaten worden aangevuld met alle stukken of inlichtingen, die zij nodig heeft om na te gaan of de <revisor> beschikt over een aangepaste organisatie voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen.

De kandidaten zullen zich moeten onderwerpen aan een mondelinge proef om hun vaardigheid te toetsen met betrekking tot het toezicht op financiële ondernemingen.

De Nationale Bank van België zal de kandidaten horen op de dag en het uur dat zij vaststelt.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Nationale Bank van België, dienst Financiële Stabiliteit, AML toezicht en prudentieel beleid van banken, de Berlaimontlaan 14, te 1000 Brussel, e-mail: Supolaudit@nbb.be, tel: 02/221.39.49

Het reglement van 21 december 2012 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van revisoren en revisoren-vennootschappen en alle nuttige wettelijke en reglementaire teksten en circulaires kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België, www.nbb.be.

Brussel, 14 maart 2023.

De Gouverneur,
P. WUNSCH

Gerelateerd

IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023

IREFI Notice 2023/03: Update model reports prudential reporting

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld