16 mei 2022

Naar aanleiding van verschillende vragen van confraters leek het ons nuttig te herinneren de verschillende termijnen voor het actualiseren van de individuele risicobeoordeling enerzijds en de algemene risicobeoordeling anderzijds, overeenkomstig de wet van 17 september 2018 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

De Handleiding interne procedures (versie 2021) in toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, dat op de website van de ICCI is gepubliceerd, voorziet in de volgende beginselen:

 

6.6. Bevestiging en actualisatie van de algemene risicobeoordeling

Wij zorgen ervoor dat de algemene risicobeoordeling uitgevoerd binnen het kantoor, actueel blijft:

 • Het is de reden waarom wij ervoor zorgen dat de algemene risicobeoordeling geactualiseerd wordt, ten laatste op 31 december van elk jaar;
 • Bovendien zal de algemene risicobeoordeling worden bijgewerkt telkens er zich een gebeurtenis voordoet die een significante invloed kan hebben op een of meerdere risico's. 
 • Indien wij ervan op de hoogte zijn dat een nieuw risico is opgekomen (bijvoorbeeld, het uitwerken van een nieuwe dienst of een geografische ontwikkeling van het kantoor) of een bestaand risico is toegenomen, wordt dit zo snel mogelijk weerspiegeld in de algemene risicobeoordeling.

De bijwerking van de algemene risicobeoordeling houdt, in voorkomend geval, ook in dat de individuele risicobeoordelingen bijgewerkt worden.

 

 

7.3. Wanneer een risicobeoordeling uitvoeren?

Dit proces van risicobepaling is doorlopend en wordt minstens uitgevoerd op de volgende tijdstippen:

 1. alvorens een nieuwe cliënt te aanvaarden;
 2. desgevallend, indien de algemene risicobeoordeling wordt gewijzigd (Cf. punt 6.6);
 3. telkens als een gebeurtenis een onderzoek verantwoordt, bijvoorbeeld: wijziging van het aandeelhouderschap, activiteitenwijziging, enz.;
 4. bij een wijziging in de aard van de zakelijke relatie (bv. de cliënt vraagt een nieuwe dienst);
 5. bij elke hernieuwing van de opdracht ;
 6. op regelmatige basis, meer bepaald:
 • voor cliënten en UBO’s met standaardrisico of met laag risico zorgen wij ervoor dat minstens om de drie jaar het risico op WG/FT wordt geverifieerd en desgevallend bijgewerkt, in casu uiterlijk op 31 december van het derde jaar volgend op de aanvaarding van de cliënt (bv. hernieuwing mandaat als commissaris);
 • voor cliënten met hoog risico moet de actualisering van de risicobeoordeling plaatsvinden uiterlijk op 31 december van elk jaar volgend op het jaar van aanvaarding van de cliënt.

Gerelateerd

Mededeling 2024/16: AML-aanbeveling van het College – Verplichting van de bedrijfsrevisor inzake identificatie en verificatie van de identiteit

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!