27 mei 2014

Verordening (EU) 537/2014 en richtlijn 2014/56/EU betreffende de audithervorming zijn gisteren in het Publicatieblad van de Europese Unie (L158) verschenen.

België beschikt over een termijn van 2 jaar (vanaf 16 juni 2014) om de richtlijn om te zetten in nationaal recht. De verordening treedt technisch in werking op 16 juni 2014. Gezien de verordening echter verwijst naar de richtlijn, wordt eveneens een termijn van 2 jaar voorzien voor de toepassing van de meeste daarin opgenomen bepalingen. Bovendien bevat de verordening talrijke opties die door de lidstaten kunnen worden gelicht.

Er wordt aan herinnerd dat de verordening betrekking heeft op de audits van organisaties van openbaar belang waarvoor 1) een verplichte externe rotatie voorzien is na 10 jaar, waarbij deze termijn kan worden verlengd tot 20 jaar (bij aanbestedingsprocedure) en tot 24 jaar (bij joint audit); 2) een lijst van verboden niet-auditdiensten is voorzien; 3) de regels inzake het publiek toezicht eveneens zullen worden gewijzigd.

De raad van het IBR zal alle mogelijke steun verlenen om de omzetting naar Belgische wetgeving in goede banen te leiden, in het belang van het beroep en vooral in het belang van het noodzakelijk herstel van het vertrouwen in de financiële rapportering en de economie in het algemeen.

Wij zullen u zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen in verband met deze belangrijke wijzigingen op wetgevend vlak. Voor meer informatie raden wij u aan de FAQ’s te raadplegen op de website van de FEE en verwijzen wij u naar ons Memorandum aan de regeringen.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

EP publiceert studie over de impact van de audithervorming op de kosten, de concentratie en de concurrentie