13 september 2023

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

 

Het tijdschrift “In Foro”,  een uitgave van de Unie der Rechters in Ondernemingszaken van België VZW, publiceert frequent bijdragen die interessant zijn voor de cijferberoepen.

Nummer 78 is hierop geen uitzondering: de bijdrage van Toby Herbots Wrongful Trading (xx.227 WER): Zware sanctie voor bestuurders in de middernachtzone verdient onze aandacht om meerdere redenen.

Ter herinnering, het voortzetten van een reddeloos verloren onderneming kan kwalificeren als wrongful trading met bestuursaansprakelijkheid tot gevolg. Veel hangt hierbij af van de interpretatie die rechtbanken aan het betreffend artikel geven.

Het is met name op deze laatste vraag dat de auteur ingaat. Bij gebrek aan gepubliceerde rechtspraak, is hij daarbij moeten op zoek gaan naar niet-gepubliceerde rechtspraak.

Ofschoon de auteur tot de vaststelling komt dat de rechtspraak met betrekking tot artikel XX.227 WER nog in ontwikkeling is, bevat het artikel informatie die van onmiskenbaar praktisch belang is voor de cijferberoepen.

Zo wordt een overzicht gegeven van door rechtbanken weerhouden omslagpunten, zijnde het moment waarop het bestuur wist of behoorde te weten dat er geen redelijk vooruitzicht meer was om het faillissement te vermijden. De voorbeelden geven invulling aan de wijze waarop rechters beoordelen of een vennootschap al dan niet nog redelijke vooruitzichten had.

Al even interessant is de vaststelling dat in de meerderheid van de onderzochte vonnissen wrongful trading plaats vond in een context van andere bestuurdersfouten, zoals het niet naleven van de termijn voor goedkeuren en neerleggen van de jaarrekening, het niet naleven van de alarmbelprocedure, … .

De lezer van deze bijdrage zal begrijpen dat kennisname van dit artikel ten stelligste aan te bevelen is.

Sommigen zullen opwerpen dat het de verantwoordelijkheid van de bestuurders zelf is om af te wegen of de vennootschap al dan niet reddeloos verloren is. Zij dreigen evenwel de informatieplicht van de cijferberoepen uit hoofde van artikel XX.23 §3 WER uit het oog te verliezen: wanneer de cijferberoepen gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de economische activiteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, rust op hen een informatieplicht, waarvan het belang in de context van wrongful trading niet kan onderschat worden. 

 

Gerelateerd

Arrest hof van beroep te Gent van 17 april 2023 en de aansprakelijkheid van de economische beoefenaar in het kader van de bijstand bij de opmaak van het financieel plan

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

De impact van het nieuwe burgerlijk wetboek (BW) op M&A transacties: pre contractuele aansprakelijkheid

Daniel Kroes, Erevoorzitter IBR
Aline Gesquiere, Advocaat Monard Law 

Rode vlaggen bij continuïteitsvraagstukken – NBA tool

Roby Fele, attaché vaktechniek-normen IBR