18 maart 2021

Sara Steyaert, Guy Cox en Lieven Acke, bedrijfsrevisoren

 

De Afsprakennota Single Audit 2020 bevat een aantal bepalingen inzake de op te stellen managementletter. Hierna wordt, onder de vorm van vraag en antwoord, ingegaan op een aantal attentiepunten.

Voor alle confraters die entiteiten controleren die onder de toepassing van de Afsprakennota vallen, is dit aanbevolen lectuur.

Hopelijk zullen er in toekomst voor alle bestuursniveau’s van dit land dergelijke afsprakennota’s bestaan.

Moet er voor het boekjaar 2020 een managementletter worden opgemaakt?

De Afsprakennota verwijst naar de door de ISA’s opgelegde verplichting om een aantal stukken, waaronder de management letter, op te nemen in het controledossier én deze stukken op systematische wijze te delen met het Rekenhof.

Aangezien er in alle gevallen elementen op te nemen zijn in een management letter, kan deze vraag voor alle dossiers positief beantwoord worden.

We herinneren eraan dat de management letter van de significante rechtspersonen uiterlijk 31 maart 2021 moet beschikbaar zijn; voor de niet significante rechtspersonen is er tijd tot 21 april 2021.

Welk referentiekader is van toepassing?

Het referentiekader bestaat uit de relevante ISA’s (waaronder 260,265), artikel 60 BVCO en de Afsprakennota 2020.:

Wat moet de inhoud zijn van dergelijke management letter?

De inhoud zal in eerste instantie bepaald worden door  ISA 260 en ISA 265 die geacht worden voldoende gekend te zijn.

In bijkomende orde bepaalt artikel 60 BCVO dat in een management letter moet gerapporteerd worden over:

  • Aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing.
  • Vastgestelde inefficiënties.
  • Inbreuken op regelgevingen, andere dan VCO, die financiële gevolgen voor de entiteit met zich hebben gebracht of met zich zouden kunnen meebrengen.

Ten slotte mag niet uit het oog verloren worden dat de Afsprakennota 2020 tevens een rapportering in de management letter voorschrijft van gebeurlijke vaststellingen met betrekking tot de afstemming van interrelaties.

Wat wordt bedoeld met tekortkomingen inzake organisatiebeheersing?

ISA 265 verplicht om significante tekortkomingen in de interne controle schriftelijk te melden.

Het BCVO verruimt de rapporteringsplicht door i) deze niet te beperken tot significante tekortkomingen (of anders gesteld, ook niet significante tekortkomingen moeten schriftelijk gerapporteerd worden) en door ii) deze evenmin te beperken tot “interne controle”, doch door deze te situeren in het ruimer kader van de “organisatiebeheersing”.

En wat met inefficiënties en inbreuken op regelgevingen?

De Afsprakennota verduidelijkt dat er op de bedrijfsrevisor geen actieve zoekplicht rust naar inefficiënties of inbreuken op regelgevingen met financiële gevolgen (marginale toetsing). Worden er evenwel inbreuken of inefficiënties vastgesteld, dan moeten deze gerapporteerd worden.

Wat moet verstaan worden onder inefficiënties?

Worden geviseerd, de inefficiënties in de bedrijfsprocessen. Het COSO-referentiekader kan op dit vlak nuttige duiding geven.

Gerelateerd

Mededeling 2019/21: Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën