9 december 2019

Het Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (hierna: “VCO”) werd op 29 maart 2019 in het Vlaams Parlement aangenomen. Daarnaast werd op 17 mei 2019 het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (hierna: “BVCO”) aangenomen. De VCO en het besluit treden beiden in werking op 1 januari 20204.

De VCO integreert de tekst van verschillende Vlaamse decreten inzake begroting, boekhouding en financieel beheer (bijv. Rekendecreet, kaderdecreet bestuurlijk beleid) in één nieuw basisdecreet, en grijpt deze gelegenheid aan om aantal verbeteringen en actualisaties door te voeren. Het BVCO wordt genomen ter uitvoering van de VCO en komt onder meer in de plaats van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit (hierna: “BVR single audit”). Met andere woorden zijn de bepalingen vervat in het Rekendecreet en het BVR single audit nog van kracht tot 1 januari 2020.

In deze mededeling volgt een kort overzicht van de belangrijkste zaken van de VCO en het BVCO voor het beroep van bedrijfsrevisor.

Gerelateerd

Management letter Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO)