2 december 2014

De wet van 21 december 2013 tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effect en aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, voor wat betreft de slapende safes, heeft bij artikel 7, 5° een wijziging aangebracht in de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder die van belang is voor de bedrijfsrevisoren.

Meer bepaald werd hierdoor artikel 11 van wet van 14 december 2005 houdend 
afschaffing van de effecten aan toonder aangevuld met een paragraaf 5 luidende:

Ҥ 5. De emittent laat bevestigen door de commissaris, of, bij ontstentenis, door een externe erkende boekhouder, een accountant of een bedrijfsrevisor, dat de bepalingen van dit artikel werden nageleefd.
Deze bevestiging wordt aan het bestuursorgaan van de emittent gericht, die haar langs elektronische weg aan de Deposito- en Consignatiekas bezorgt. Deze wordt eveneens specifiek vermeld in de bijlagen bij de jaarrekening van 2015.
Deze paragraaf is niet van toepassing op de Staat.
De verjaringstermijn van het recht op teruggave van vervallen titels wordt op dezelfde wijze geschorst.”

Gerelateerd

Advies 2021/09: Toepassing van art. 7:83 van het WVV dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap – vervanging van advies 2011/10

Mededeling 2015/06: Herinneringsmededeling - Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

Bericht: Dematerialisatie van effecten