5 september 2018

Artikel 22 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht heft de burgerlijke vennootschap met handelsvorm op zoals thans opgenomen in artikel 3, § 4 van het Wetboek van vennootschappen.
 
Deze wet voorziet evenwel in geen aanpassingstermijn voor de bestaande vennootschappen en treedt in werking op 1 november 2018.
 
Heel wat vrije beroepen, waaronder de bedrijfsrevisoren, oefenen hun beroep echter uit middels deze bijzondere vennootschapsvorm.
 
De vraag rijst of deze wijziging van “vorm” het verlijden van een authentieke akte vereist.