15 oktober 2018

De wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen is van toepassing op de natuurlijke en rechtspersonen andere dan deze die zoals de bedrijfsrevisoren reeds onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna AML-wet) (art. 4).
 
Deze dienstverleners zijn voortaan dus ook onderworpen aan de AML-wet.
 
Voormelde wet van 29 maart 2018 onderwerpt aan de AML-wet onder meer de personen die “deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van deze van een beursgenoteerde vennootschap” (art. 3, 1°, a).
 
De vraag rijst welke diensten er juist worden bedoeld met de formulering in artikel 3, 1°, a).

Gerelateerd

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Het CTR legt de bedrijfsrevisoren een periodieke vragenlijst voor over de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme