28 februari 2019

Vandaag 28 februari werd het wetsontwerp nr. 3119 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen gestemd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Deze wet beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen via drie krachtlijnen, waarover in deze mededeling meer uitleg wordt gegeven.

Gerelateerd

Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

Verenigingen en stichtingen kunnen worden geconsolideerd!

Johan Christiaens, professor UGent en erebedrijfsrevisor

Vereffening van een VZW - verdeling van het vermogen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor