2 september 2019

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR een ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België ter openbare raadpleging voor.

U kunt uw commentaren tot 31 oktober 2019 overmaken via het e-mailadres tech@ibr-ire.be.