2 april 2020

Krachtens artikel 10, §1 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor het updaten van zijn/haar persoonlijke gegevens en die van het (de) kanto(o)ren waarvan hij/zij de voornaamste contactpersoon is:

“De bedrijfsrevisoren brengen het Instituut zo spoedig mogelijk op de hoogte van elke wijziging van de gegevens opgenomen in het openbaar register. Ze zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de meegedeelde gegevens aan het Instituut.”

Sinds 1 januari 2020 is elke vennootschap bovendien bij de eerstvolgende statutenwijziging verplicht om de volledige statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wij nodigen u uit om, vooraleer een oprichting- of wijzigingsakte te verlijden voor de notaris, het ontwerp hiervan voor advies voor te leggen aan het Uitvoerend Comité van het IBR via reg@ibr-ire.be. Deze werkwijze laat u toe om u ervan te verzekeren dat de statuten conform zijn aan de wet van 7 december 2016 en u vermijdt eveneens eventuele bijkomende kosten en onnodig administratief gedoe.

Wij rekenen op uw medewerking om de juistheid, transparantie en actualisatie van het openbaar register te waarborgen.

Gerelateerd

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe