2 september 2020

De wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2020.

Deze wet beoogt de omzetting van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

De wet brengt wijzigingen aan verschillende bestaande wetten aan, en in het bijzonder:

  • de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; en
  • de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

De Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen wordt momenteel aangepast in functie van de wijzigingen aangebracht in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Deze mededeling beoogt een overzicht te geven van de wijzigingen aangebracht aan de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna “wet van 7 december 2016”).

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR