8 september 2020

Wij verwijzen naar advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register – opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag.De imp

act van de verificatie van het UBO-register op het commissarisverslag wordt nu behandeld in het Ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (reparatiewet), waarvan de Raad de vervroegde toepassing aanbeveelt.

Bovendien werd artikel 19, §1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, dat het voorwerp van dit advies uitmaakt, onlangs door de Raad van State nietig verklaard.

Om voormelde redenen heeft de Raad van het IBR besloten tot intrekking van advies 2019/02 dat zonder voorwerp is geworden

Gerelateerd

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !