4 december 2020

Onderhavige mededeling is gericht aan de bedrijfsrevisor die betrokken is bij een financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof, het Departement Financiën en Begroting en Audit Vlaanderen de andere controleactoren zijn.

Op 23 september 2020 werden in de schoot van de stuurgroep single audit afspraken over single audit en de audit van rekeningen 2020 van de Vlaamse overheid gemaakt tussen het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid (hierna afgekort “het Departement”) en Audit Vlaanderen.

Ten opzichte van de voorgaande jaren betreffen de belangrijkste wijzigingen in de afsprakennota 2020 de volgende punten:

  • Aanpassingen aan de bepalingen van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO);
  • Onder de bijzondere aandachtspunten worden de bedrijfsrevisoren gewezen op:
    • De in aanmerking te nemen regelgeving wordt gedefinieerd als zijnde de relevante regels en principes uit hoofdstukken 2 t/m 6 van de VCO en het daarop betrekking hebbende Besluit Vlaamse Regering.
    • Aanpassingen aan het jaarrekeningsjabloon (opmaak in 000 euro i.p.v. euro, rapportering door de rechtspersonen over hun vastleggingskredieten).
    • Verdere verduidelijking aan de bedrijfsrevisoren van de afstemming van de interrelaties.
    • Voor de eerste maal wordt de controle van de Building Blocks aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd, waarvoor in de bijlage van de afsprakennota een werkprogramma is toegevoegd.

De bedrijfsrevisor die betrokken is bij een financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof en het Departement de andere controleactoren zijn, conformeert zich met deze afspraken.

De naleving van deze afspraken wordt per dossier opgevolgd door het Rekenhof.

Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid